Kushtet e përdorimitSherbime

Ne do të ofrojmë shërbime të Menaxhimit të Kanalit dhe Shërbimit të Rezervimit, siç përshkruhet në Planin e kësaj Marrëveshjeje (‘Shërbimi’). Shërbimi do të ofrohet me anë të një aksesi në një (URL) të caktuar nga ne. Ne rezervojmë të drejtën për të azhornuar, modifikuar, ndryshuar, kufizuar ose ndërprerë Shërbimin në çdo kohë. Ne do të përpiqemi t'ju njoftojmë për të gjitha ndryshimet e rëndësishme në Shërbim. Ne mund të bien dakord t'ju ofrojmë shërbime shtesë sipas kërkesës suaj, siç është optimizimi i motorit të kërkimit. Shërbime shtesë që ne biem dakord të ofrojmë më pas do të ofrohen si pjesë e Shërbimit. Ju pranoni që sigurimi i shërbimeve shtesë do të funskionojë nga kushtet e kësaj Marrëveshjeje.

Përshkrimi i shërbimit

"Shërbimi" përfshin (a) Faqen, (b) sistemin e menaxhimit të qirave të pushimeve të Realbookers, kërkesave dhe shërbimeve të ofruara përmes faqes dhe nga API të Realbookers të disponueshëm përmes faqes, dhe (c) të gjithë programet kompjuterike, të dhënat , tekst, imazhe, muzikë, video dhe përmbajtje të vëna në dispozicion përmes faqes ose shërbimeve, ose të zhvilluara përmes API të Realbookers (të quajtur kolektivisht "Përmbajtja"). Çdo veçori e re që i shtohet Shërbimit gjithashtu i nënshtrohet kësaj.

Kushtet e përgjithshme / Aksesimi dhe përdorimi i shërbimit

  • Në varësi të kushteve të perdorimit të këtij Kushtet e Përdorimit, Ju mund të përdorni dhe të përdorni Shërbimin vetëm për qëllimet e biznesit tuaj të brendshëm, siç parashikohet nga Marrëveshja. Ju nuk duhet të (a) licenconi, sublenconi, shisni, rishitni, merrni me qira, transferoni, caktoni, shpërndani, shpërndani kohë ose të shfrytëzoni në mënyrë tjetër tregtare ose ta bëni Shërbimin në dispozicion për çdo palë të tretë, përveç siç lejohet shprehimisht nga ky Kushtet e Përdorimit ; (b) përdorni Shërbimin për të përpunuar të dhëna në emër të ndonjë pale të tretë, ose (c) të përdorë Shërbimin në çfarëdo mënyre të paligjshme ose në çfarëdo mënyre që ndërhyn ose prish integritetin ose performancën e Shërbimit dhe përbërësve të tij.
  • Në varësi të së drejtës së kufizuar për të hyrë dhe përdorur Shërbimin e dhënë shprehimisht për ju nën këtë Kushtet e Përdorimit, të gjitha të drejtat, titulli dhe interesi për Shërbimin dhe përbërësit e tij do të qëndrojnë dhe i përkasin ekskluzivisht Realbookers. Ju nuk duhet ta modifikoni, adaptoni ose hidhni Shërbimin për të nënkuptuar në mënyrë të rreme ndonjë sponsorizim ose asociim me Realbookers, ose përndryshe të përpiqeni të merrni qasje të paautorizuar në Shërbim ose sistemet ose rrjetet përkatëse të tij.
  • Duke regjistruar të dhënat e klikimeve, që janë informacione që regjistrohen kur klikoni kudo në faqen e internetit, duke përfshirë datën dhe kohën e hyrjes tuaj, caktimin e zonës kohore, informacionin rreth Bbrowserit tuaj dhe konfigurimit dhe aftësive të sistemit ose pajisjes, faqet në internet që keni hyrë dhe Adresa e IP.
  • Mosarritja e Realbookers për të ushtruar ose zbatuar ndonjë të drejtë ose dispozitë të Kushteve të Shërbimit nuk do të jetë heqje dorë nga kjo e drejtë. Ju e pranoni që Kushtet e Përdorimit është një kontratë midis Jush dhe Realbookers, edhe pse është elektronike dhe nuk është nënshkruar fizikisht nga ju dhe Realbookers, dhe rregullon përdorimin tuaj të Shërbimit dhe zë vendin e çdo marrëveshjeje paraprake midis Ju dhe Realbookers .

Kostoja, pagesa dhe rimbursimet

  • Karakteristikat themelore të Shërbimit (referuar si Modeli Baza) ju ofrohen falas, ose ndonjë kosto tjetër per ju. Realbookers ofron module shtesë për Ju me një kosto të specifikuar. Këto module shtesë janë opsionale dhe nuk do të ndikojnë në përdorimin tuaj të Modulit Bazë nëse vendosni të mos i blini ato. Realbookers rezervon të drejtën të shtojë veçori në Modulin Baza ose të ndryshojë Modulin Bazë pa njoftim paraprak, por do të bëjë çmos për t'ju mbajtur të azhurnuar dhe informuar për çdo ndryshim. Realbookers gjithashtu rezervon të drejtën të shtojë ose heqë module shtesë, të ndryshojë konfigurimin e të gjitha moduleve, ose të ndalojë të ofrojë ndonjë modul në diskrecionin e tij dhe pa njoftim paraprak. Sidoqoftë, Realbookers do të bëjë çmos për t'ju informuar dhe përgatitur për cilindo nga këto ndryshime. Asnjë kartë krediti ose pagese nuk kërkohet për Modulin Bazë.
  • Shërbimi vihet në dispozicion mbi bazën e një pagese. Nëse u keni dhënë detaje të kartës së kreditit Realbookers dhe keni zgjedhur të blini një modul shtesë me një plan të paguar, do të faturoheni çdo muaj duke filluar menjëherë pas zgjedhjes suaj. Pavarësisht nga cikli juaj i faturimit, nuk ka rimbursime ose kredi për muaj të pjesshëm të shërbimit, rimbursime të azhornimit / zbritjes ose rimbursime për muaj të papërdorura me një llogari të hapur. Në mënyrë që të trajtohen të gjithë në mënyrë të barabartë, nuk do të bëhen përjashtime. Për çdo azhornim ose zbritje në nivelin e planit ose modul shtesë, karta juaj e kreditit automatikisht do të ngarkohet me normën e re në ciklin tuaj të faturimit tjetër. Ulja e llogarisë tuaj mund të shkaktojë humbjen e përmbajtjes, veçorive ose kapacitetit të llogarisë tuaj. Realbookers nuk pranojnë asnjë përgjegjësi për një humbje të tillë. Çmimet e të gjitha Shërbimeve, përfshirë, por pa u kufizuar vetëm në tarifat mujore të Shërbimit, mund të ndryshojnë në çdo kohë.
  • Realbookers siguron një ndërfaqe për pronarin e llogarisë (siç përcaktohet në procedurën e regjistrimit) për të ndryshuar informacionin e kartës së kreditit (p.sh., pas rinovimit të kartave). Pronari i llogarisë do të marrë një faturë në postë elektronike me secilën tarifë të kartës së kreditit. Pranimet janë gjithashtu të disponueshme për pronarin e llogarisë nga brenda aplikacionit. Realbookers përdor një ndërmjetës të palës së tretë për të menaxhuar përpunimin e kartave të kreditit dhe ky ndërmjetës lejohet të ruajë, ruajë ose të përdorë informacionin tuaj të faturimit, përveçse të përpunojë informacionin e kartës tuaj të kreditit për Realbookers. Ju lutemi vizitoni www.realbookers.com/privacy_policy-sq.html për të kuptuar se si Realbookers mbledh dhe përdor informacionin personal.

Anulimi dhe përfundimi

  • Ju jeni përgjegjës për anulimin e duhur të llogarisë tuaj. Të gjitha të dhënat e konfigurimit dhe rezervimit të pasurive tuaja NUK do të fshihen menjëherë nga Shërbimi pas anulimit, përveç nëse kërkohen posaçërisht. Ky informacion do të ruhet për një periudhë të paktën një vit, në atë pikë, nëse shërbimi nuk është rivendosur nga mbajtësi i llogarisë, llogaria do të mbyllet dhe të dhënat do të hiqen nga serverët tanë. Ky informacion nuk mund të merret pasi të mbyllet llogaria juaj. Nëse e anuloni Shërbimin përpara fundit të muajit tuaj të paguar, anulimi juaj do të hyjë në fuqi menjëherë dhe nuk do të paguani përsëri. Nëse Llogaria juaj nuk mund të fshihet nga ju, kjo përdorim do të përbëjë një udhëzim për Realbookers për të fshirë llogarinë tuaj nga sistemet Realbookers në përputhje me ligjin në fuqi.
  • Realbookers rezervon të drejtën të (i) modifikojë ose ndërpresë, përkohësisht ose përgjithmonë, Shërbimin (ose ndonjë pjesë të tij) dhe të refuzojë çdo përdorim aktual dhe të ardhshëm të Shërbimit, të pezullojë ose përfundojë llogarinë tuaj (ndonjë pjesë e tij) ose përdorimin e Shërbimit dhe hiqni dhe hidhni ndonjë prej përmbajtjeve tuaja në Shërbim, për ndonjë arsye, duke përfshirë, nëse Realbookers beson se ju keni shkelur këto KUSHTET E SHËRBIMIT. Realbookers do t'ju njoftojnë për çdo kohë për ndonjë prbolem të Shërbimit, dhe do të përdorin të gjitha përpjekjet e arsyeshme për t'ju kontaktuar direkt përmes postës elektronike për t'ju paralajmëruar para pezullimit ose përfundimit të llogarisë tuaj. Çdo veprimtari e dyshuar mashtruese, abuzive ose e paligjshme që mund të jetë arsye për përfundimin e përdorimit tuaj të Shërbimit, mund t'i referohet autoriteteve përkatëse të zbatimit të ligjit.Realbookers nuk do të jenë përgjegjës ndaj jush ose ndonjë palë të tretë për çdo modifikim, pezullim ose ndërprerje të Shërbimit.